Shibuya, part of Pulsen

ISO-arbete utvecklar leveranserna

På Pulsen Production pågår ett intensivt arbete för att bli ISO-certifierade inom kvalitetsledning, informationssäkerhet och miljö. Arbetet har utförts inom ramarna för arbetssättsprojektet Way of Working sedan förra våren. För bolaget har det inneburit mycket engagemang från medarbetare och förändring av rutiner och processer. Slutmålet är tydligt: en starkare organisation med ständig förbättring av leverans och service för kunderna.

Att ISO-certifiera sin verksamhet möjliggör både ett mer effektivt arbetssätt och en trygghet för kunderna. Pulsen Production har genom arbetssättsprojektet Way of Working (WOW) haft till syfte att både förbättra bolagets verksamhet på lång sikt och att nå upp till kraven för ISO-standarderna kring kvalitetsledning (9001), miljö (14001) och informationssäkerhet (27001).


Pulsen har sedan tidigare en ISO-certifiering kring informationssäkerhet för driften av socialtjänstsystemet Combine. Nu går Pulsen Production i bräschen för koncernen, där även övriga databolag inom Pulsen står inför ett ISO-certifieringsarbete. Det strukturerade förändringsarbetet fortsätter dock för Pulsen Production även efter certifieringen.


För att leverera välfyllda matkassar från Linas Matkasse hela vägen hem till dörren krävs ett tillgängligt IT-stöd 24/7 från Pulsen Production.

Josefin Molander, miljö- och leveransansvarig på Pulsen Production


– Alla standarder inom ISO-paketet innebär att man ska jobba mot ständig förbättring. Att få ett certifikat är kul, men det viktiga är hur man fortsätter arbetet när man fått det. ISO-standarden är ett ramverk som man vet fungerar. När kraven har uppnåtts vet man att det också finns en bra kvalitet, och det blir tydligt för kunderna att vi håller hög standard inom de här tre områdena, säger Josefin Molander, miljö- och leveransansvarig på Pulsen Production.


– Det viktigaste framåt är att vi säkrar upp att vi har ett arbetssätt som gynnar både oss och våra kunder - och att vi jobbar systematiskt. En process är heller inte statisk. Vi har nu skapat processerna, men de behöver arbetas med hela tiden, säger Hanna Bengtsson, kvalitetschef på Pulsen Production.

Att få ett certifikat är kul, men det viktiga är hur man fortsätter arbetet när man fått det.

För att leverera välfyllda matkassar från Linas Matkasse hela vägen hem till dörren krävs ett tillgängligt IT-stöd 24/7 från Shibuya.

Hanna Bengtsson, kvalitetschef på Pulsen Production


För att arbeta fram bra och fungerande processer har bolaget involverat de flesta av sina medarbetare, bland annat i ett flertal workshops. Delaktigheten i sig är en viktig del i arbetet.


– Vi har fått mycket bra feedback från medarbetarna och många är väldigt engagerade. Allting är ännu mer strukturerat och tydligt på ett annat sätt som underlättar arbetet för alla, säger Josefin Molander.


– För att upprätthålla arbetet på säkerhetsområdet även efter vi fått certifikatet har vi byggt en organisation där säkerhet blir en del av det löpande arbetet. Allting finns i lättöverskådliga och tydliga visuella processer där det är lätt att gå in och titta på till exempel vem som ansvarar för att ett visst system underhålls och uppdateras, säger Robert Rinde, säkerhetschef på Pulsen Production.


Konkreta förändringar och säkrare leveranser

Pulsen arbetar kontinuerligt med hållbarhetsarbete ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. För Pulsen Productions del jackar miljöarbetet in i de koncerngemensamma satsningarna.


– Vi har bytt till miljövänlig diesel som reservkraft, och ser nu också över vår elförsörjning. Vi har idag fossilfri el, men vill satsa ännu mer på miljöarbetet framåt – bland annat genom helt förnyelsebar el. Vi tittar också på livscykeln för vår hårdvara och skickar till exempel äldre datorer till Children of Ssuubi, en skola i Uganda som vi samarbetar med, istället för att de slängs. Förra året skickade vi trettio datorer och nu har vi några fler på gång, säger Josefin Molander.


För att leverera välfyllda matkassar från Linas Matkasse hela vägen hem till dörren krävs ett tillgängligt IT-stöd 24/7 från Shibuya.

Robert Rinde, säkerhetschef på Pulsen Production


Den mest omfattande ISO-standarden är 27001 som intygar att en verksamhet når upp till kraven för ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. För Pulsens kunder innebär det en försäkran om ännu säkrare leveranser.


– Tack vare arbetet levererar vi nu ännu säkrare tjänster och utsätter inte våra egna eller kundernas system för onödiga risker. Det är den verkliga nyttan – att vi kunnat minimera risken för händelser som kan få stor påverkan, såsom intrång eller förlust av viktig information. Säkerhet är superviktigt idag, allting är digitaliserat och alla bolag är IT-bolag i viss mån, säger Robert Rinde.

Vad är iso-certifieringar?

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning avsedd för verksamhetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur du svarar i telefon till hur du undviker driftsstörningar. Ett ledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov.

 

ISO 14001 fastställer krav för, och ger vägledning inom, ledningssystem på miljöområdet. Syftet med ISO 14001 är att verksamheter kontinuerligt ska kunna arbeta med att minska sin totala miljöbelastning. Standarden ger ledningen ett gott verktyg för kontroll över miljöarbetets utveckling.

 

ISO 27001 är en standard för informationssäkerhet, som innebär upprättande, införande, underhåll och ständigt förbättringsarbete. Den innehåller även krav för bedömning och behandling av informationssäkerhetsrisker. Den kan vidare användas för bedömning av en organisations förmåga att uppfylla informationssäkerhetskrav, såväl internt som av externa parter.

Källa: Swedish Standards Institute

Shibuya – en del av Pulsen

Shibuya skapades i mars 2020 genom samgåendet mellan Pulsen Production och Shibuya Crossing. Företaget är en av Sveriges främsta aktörer inom verksamhetskritisk IT.

Catarina Lindahl

KONTAKT

Christina Backlund

VD

Shibuya

KONTAKTA OSS

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Shibuya
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen