Pressmeddelande:

Shibuya inviger toppmoderna datacenter i Västsverige

Senaste åren har efterfrågan på säkra, svenskägda datacenter ökat. Allt fler företag, organisationer och aktörer inom offentlig sektor söker lösningar för att kunna placera sina applikationer, data och IT i Sverige, hos svenskägda leverantörer av IT-drift. Därför storsatsar nu Shibuya på nya, toppmoderna datacenter i Borås.

Christina Backlund, Jonas Toftefors och Peter Gustavsson visar upp Shibuyas nyinvigda datacenter i Borås (foto: Anna Sigge)

Christina Backlund, Jonas Toftefors och Peter Gustavsson visar upp Shibuyas nyinvigda datacenter i Borås.

– De nya datacentren innebär en fördubbling av vår kapacitet och möjliggör för fler kunder att enklare kunna navigera i den hybrida verkligheten där man ofta söker lokala, svenskägda lösningar för en del av eller all sin data. I kombination med publika molnlösningar gör våra nya datacenter det möjligt att fortsätta digitaliseringen på ett framtidssäkrat sätt, säger Shibuyas VD Christina Backlund.


Totalt handlar det om två datacenter i Boråsområdet, en investering på drygt 40 miljoner kronor. De är ständigt uppkopplade mot varandra, med identiska kopior av data för högsta säkerhet och redundans. Byggnationen påbörjades i september 2022 och efter omfattande tester kring säkerhet, kommunikation och löpande drift började de första kunderna flyttas över under mars månad. Fortsatt flytt till det nya datacentret sker under året med förväntad minimal påverkan på kundernas verksamhetskritiska IT.


I kombination med publika molnlösningar gör vårt nya datacenter det möjligt att fortsätta digitaliseringen på ett framtidssäkrat sätt.

Christina Backlund
VD

Frågan kring cybersäkerhet för verksamhetskritisk data är ständigt aktuell för alla företag och organisationer, liksom fokus på regulatoriska krav och restriktioner kring dataöverföring mellan länder.


Shibuya har en lång historik av att utveckla och erbjuda kunder lösningar för hög cybersäkerhet, något som förstärks ytterligare genom den moderna infrastrukturen i de nya datacentren, och med känslig data placerad i svenskägda datacenter på svensk mark säkerställs även de regulatoriska krav kring dataöverföring som många företag och organisationer lyder under.

Shibuyas nya datacenter i Borås tar höjd för att fyrdubbla kapaciteten och skapar nya hybrida möjligheter för bland annat containerisering i säkra svenska miljöer. (Foto: Anna Sigge)

Foto: Anna Sigge

Det nya datacentret innebär att Shibuyas kapacitet inom IT-drift fördubblas från tidigare lösningar.


– Men vi tar också höjd för att kunna expandera långt mycket mer än så. Fullt utbyggt handlar det om en fyrdubbling. Containerisering är ett område vi kommer se väldigt mycket mer av framöver, och behoven av säkra svenska miljöer för containerhantering i kombination med hybrida lösningar kommer bli viktigt för kunder som hanterar känsliga uppgifter och höga säkerhetskrav, säger Christina Backlund.

Den smarta designen och den moderna utrustningen gör att vi kan få ner energikonsumtionen betydligt.

Jonas Toftefors
Head of Operations & Infrastructure Services Strategy

Både konstruktionen av datacentret och den följande driften kännetecknas av säkerhet och av hållbarhet. Ny teknik och nya lösningar gör att Shibuya kan sänka energikonsumtionen trots den ökade kapaciteten.


– All utrustning är uppkopplad så att vi löpande kan agera på bland annat temperatur, energianvändning och luftfuktighet för att optimera effektunyttjandet maximalt. Den smarta designen och den moderna utrustningen gör att vi kan få ner energikonsumtionen betydligt. Vi har även installerat en koppling för att kunna använda spillvärmen från datacentret för att värma resten av fastigheten, vilket är helt i linje med vårt hållbarhetsarbete, säger Jonas Toftefors, Head of Operations & Infrastructure Services Strategy och programansvarig för etableringen av det nya datacentret.


Bygget av Shibuya nya datacenter har skett av Coromatic och installation av hårdvara och infrastruktur har hanterats av Shibuyas egna Field Service-avdelning.

Shibuya inviger toppmodernt datacenter i västsverige. Peter Gustavsson, Jonas Toftefors och Christina Backlund på plats  Shibuyas nya datacenter i Borås (foto: Anna Sigge)

Fyra snabba om Shibuyas nya datacenter


DESIGNAT FÖR HÖG SÄKERHET
Designat utifrån höga krav på både fysisk och digital säkerhet och uppfyller MSB:s skyddsnivå 3 enligt SSF.


GOD GEOREDUNDANS
De nya datacentren placeras på två fysiska platser runt Borås, vilket skapar en god redundans i tjänsterna. Tillräckligt nära för bra hastighet, tillräckligt separerade för hög säkerhet.


HÅLLBARA LÖSNINGAR
Byggs med energieffektivitet och hållbarhet i fokus. All el till är 100% fossilfri och miljövänligt bränsle används i backupsystemen.


ÖVERVAKAT OCH CERTIFIERAT
Precis som tidigare kontrolleras Shibuyas datacenter dygnet runt från den bemannade övervakningen i Borås. Shibuya och dess ledningsystem är sedan tidigare certifierat enligt ISO 27001, 9001 och 14001.

Christina Backlund

CEO / VD