Hållbarhet – Social, ekonomisk
och miljömässig hållbarhet på Shibuya

Vårt hållbarhetsarbete


För Shibuya och vårt moderbolag Pulsen Group går hållbarhetsarbete hand i hand med våra grundvärderingar – att utmana, vara personliga, ta ansvar och att jobba långsiktigt.

Genom att arbeta för att verksamheten ska vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar vet vi också att Shibuya fortsätter vara långsiktigt relevant för medarbetare, kunder och samhället runt oss. Shibuya är en del av den svenska koncernen Pulsen Group och vi gör en gemensam hållbarhetsredovisning.

På moderbolagets webbplats pulsen.se hittar du detaljer kring Shibuyas hållbarhetssatsningar och i redovisningen får du även den större bilden kring vårt hållbarhetsarbete.

Läs hela hållbarhetsrapporten >


Social hållbarhet


Genom att satsa på utveckling av både individer, grupper, medarbetare och ledare, så skapar vi en positiv arbetsmiljö som främjar även en långsiktigt framgångsrik organisations- och affärsutveckling.

Tillsammans med moderbolaget Pulsen Group har vi etablerade policydokument på plats som inkluderar styrande dokument inom likabehandling, arbetsmiljö och korruption. Vi arbetar proaktivt inom till exempel mångfald, ledarskap och individutveckling. Utöver det interna arbetet engagerar vi oss i samhällsrelaterade frågor, inte minst genom att vara hållbarhetspartner till Elitfotboll Dam (EFD).

Miljömässig hållbarhet


För tredje året har bolagen inom Pulsen Group genomfört en klimatinventering. Detta för att kartlägga koncernens klimatpåverkan och var bäst förutsättningar finns för att minska utsläppen – både från den egna verksamheten, kopplat till inköp och leverantörer samt andra indirekta utsläpp.

För kalenderåret 2022 rapporteras ett sammanlagt utsläpp på 1079 ton koldioxidekvivalenter för både scope 1, 2 och 3. Det är en ökning jämfört med pandemiåret 2021 (819), men en minskning sedan mätningarna startade året innan (1141). Sett till att antalet medarbetare ökat har mängden utsläpp per medarbetare minskat från 0,74 ton 2020 till 0,52 ton 2022, en minskning på 30%. En liknande förändring går att se vid jämförelse med hur verksamheten vuxit, där utsläppen i relationen till omsättningen minskat med drygt en fjärdedel mellan 2020 och 2022.

Ekonomisk hållbarhet

 

Sedan 1964 har Pulsen Group framgångsrikt utvecklat företag och skapat positiva relationer till medarbetare, kunder och samhället i stort. Som en del av en familjeägd koncern vet vi kraften i att ha ett långsiktigt förhållningssätt, som i sin tur bygger ekonomisk hållbarhet.

Genom en långsiktig syn på affären, kunden och medarbetaren skapar vi på Shibuya strukturer som ökar sannolikheten för finansiell trygghet och en sund ekonomi. För tredje året i rad har Pulsen Group utsetts till ett ”Best Managed Company” av Deloitte – en utmärkelse som verifierar vår strategiska inriktning, operationella kapacitet, företagskultur och ekonomiska utveckling.

Shibuya är en av Sveriges främsta aktörer inom
verksamhetskritisk IT, med lösningar inom datacenter,
moln, support och cybersäkerhet.


CERTIFIERINGAR: ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001