Hållbarhet

Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet på Shibuya.

hållbarhets­arbete på flera fronter.

För Shibuya och vårt moderbolag Pulsen Group går hållbarhetsarbete hand i hand med våra grundvärderingar – att utmana, vara personliga, ta ansvar och att jobba långsiktigt.

Genom att arbeta för att verksamheten ska vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar vet vi också att Shibuya fortsätter vara långsiktigt relevant för medarbetare, kunder och samhället runt oss.

Vår hållbarhetsredovisning

Shibuya är en del av den svenska koncernen Pulsen Group och vi gör en gemensam hållbarhetsredovisning. På moderbolagets webbplats pulsen.se hittar du detaljer kring Shibuyas hållbarhetssatsningar och i redovisningen får du även den större bilden kring vårt hållbarhetsarbete.

Social hållbarhet

Social hållbarhet

Pulsen Group har under året blivit hållbarhetspartner för Elitfotboll Dam och presenting partner för Elitettan.

Under året har vi gått in i en satsning som vi är mycket stolta och glada över. Pulsen Group har blivit hållbarhetspartner för Elitfotboll Dam, EFD, och presenting partner för Elitettan. Tillsammans ska vi verka för en hållbar utveckling av flick- och damfotbollen.

 

Ekonomisk hållbarhet

Social hållbarhet

ISO 9001-certifierad inom kvalitetsledning

Att ISO-certifiera sin verksamhet möjliggör både ett mer effektivt arbetssätt och en trygghet för kunderna. Shibuya är sedan 2018 ISO-certifierade för ISO 9001, 14001 och 27001.

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning avsedd för verksamhetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur du svarar i telefon till hur du undviker driftsstörningar. Ett ledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov.


Miljömässig hållbarhet

ISO 14001-certifierad inom miljöledning

Att ISO-certifiera sin verksamhet säkerställer att arbetssätt och struktur leder till önskade resultat och uppsatta mål. Shibuya är sedan 2018 ISO-certifierade för ISO 9001, 14001 och 27001.

ISO 14001 fastställer krav för, och ger vägledning inom, ledningssystem på miljöområdet. Syftet med ISO 14001 är att verksamheter kontinuerligt ska kunna arbeta med att minska sin totala miljöbelastning. Standarden ger ledningen ett gott verktyg för kontroll över miljöarbetets utveckling.


Minskad elkonsumtion och ökande andel vindkraft.

Inom Pulsen Group är all elkonsumtion sedan många år fossilfri. Det gäller även i våra egna datahallar I våra egna fastigheter används dessutom enbart förnyelsebar energi från vindkraft. Sett över hela koncernen kom under året 96% av konsumtionen från förnyelsebara källor – en förbättring med 21 procentenheter sedan förra året, och den andel som idag inte är förnyelsebar kommer från kärnkraft.

Pulsen Group arbetar kontinuerligt med projekt för att minska vår elförbrukning och samtidigt öka andelen miljövänlig el i de olika verksamheterna. Med hjälp av olika energiinitiativ har vi också minskat förbrukningen sett till hela koncernen. Totalt minskade elkonsumtionen med 9%.