Sårbarhetsskanning

Upptäck säkerhetsbrister innan någon annan gör det.


Den som är bäst förberedd vinner.

Om det finns tekniska sårbarheter i din infrastruktur eller dina applikationer vill du veta om det innan någon annan hittar dem. Förmågan att upptäcka och åtgärda sårbarheter är en central del i god cybersäkerhet.


Sårbarhetsskanning (vunerability scanning eller sårbarhetsanalys) är en tjänst som löpande skannar efter sårbarbarheter i dina system och genererar rapporter över resultatet.

Sårbarhetsskanning kan ske både internt, där man i inloggat läge får en heltäckande bild av säkerhetsnivån i infrastrukturen, eller externt där man från internet analyserar vad som är öppet och sårbart i dina publika tjänster. En särskild skanning av webbapplikationer kan göras för att även hitta andra typer av sårbarheter, till exempel OWASP Top 10.

 

Skanningen rapporterar sårbarheter från CVE-databasen (Common Vulnerabilities and Exposures) och bidrar även med lösningar på de sårbarheter som identifieras. Därmed kan de snabbt åtgärdas antingen av er själva, era leverantörer eller med hjälp av oss på Shibuya.

upptäck problemen först
genom löpande sårbarhetsskanning

Upptäck och åtgärda säkerhetsbrister i infrastruktur och applikationer innan någon annan gör det.

Med rapporter kan säkerhetsåtgärder identifieras, prioriteras och åtgärdas tidigt.

Rapporter ger ett löpande kvitto på nivån av tekniska sårbarheter i systemen och utvecklingen över tid.

Bred helhetsbild

Sårbarhetsskanning ger en bred helhetsbild från infrastruktur till installerade mjukvaror, certifikat med mera, och kan även användas för att göra compliance scans mot säkerhetsstandarder som PCI och CIS.

Kombinera med andra cybersäkerhetstjänster

Sårbarhetsskanning kan kombineras med andra cybersäkerhets- och övervakningstjänster från Shibuya för ett omfattande skydd mot cyberhot.

SE även

Kom igång idag

Kontakta mig för att prata vidare om vilka lösningar som finns för dina IT-säkerhetsbehov.


Robert Rinde

CISO & Service owner Cyber Security