Shibuyas affärsetiska grundprinciper

Vår affärsetik och code of conduct är grundläggande riktlinjer
för hur anställda, leverantörer, kunder och andra intressenter
ska behandlas på ett lagenligt, rättvist och etiskt acceptabelt sätt.

Shibuyas affärsetiska grundprinciper

Syftet med våra affärsetiska grundprinciper är att ge riktlinjer för hur anställda, leverantörer, kunder och andra intressenter ska behandlas på ett lagenligt, rättvist och etiskt acceptabelt sätt. Shibuyas verksamhet utgår från befintliga internationella och nationella överenskommelser och konventioner samt nationella lagar och förordningar.

 

De affärsetiska grundprinciperna nedan antogs av Shibyas ledning 2023

Mångfald


Vi erbjuder alla individer lika möjligheter till anställning. Vi arbetar för att främja mångfald, och motverka varje form av diskriminering. Vårt verktyg är att ha ändamålsenliga processer för att upptäcka och åtgärda varje fall av diskriminering. Genom aktivt mångfaldsarbete skapar vi möjlighet att utveckla våra medarbetare, vår organisation och våra affärer.

En hållbar arbetsplats


Våra medarbetare är viktiga för oss och vi värnar om den enskildes arbetssituation, hälsa, trivsel och utveckling. Hos oss gäller nolltolerans mot alla former av trakasserier, internt såväl som i samspel med vår omgivning. Vi ska tillsammans med varje medarbetare främja de förutsättningar som skapar ett balanserat förhållande mellan arbete och fritid. Shibuya arbetar aktivt med ett hållbart och ansvarsfullt ledarskap som arbetar aktivt för ett arbetssätt och en organisation som möjliggör snabb anpassning till en marknad i förändring.

Hållbar utveckling


Shibuya arbetar för att skydda miljön och minska sin klimatpåverkan. Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess påverkan. Vi ska därför öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor hos alla anställda. Miljöarbetet ska genomsyra hela organisationen och finns inkluderat i alla relevanta processer. Miljö ska inte ses som en egen process, utan integreras i verksamhetens dagliga arbete och uppfylla tillämpliga miljölagar och föreskrifter. Intentionen med Shibuyas miljöarbetet är att vi ständigt ska arbeta för att bli bättre. Vi välkomnar och uppmuntrar initiativ från medarbetare, kunder och partners för att nå detta mål.

Kvalitet


Shibuya är certifierade enligt ISO 9001, 14001 och 27001 och har en Kvalitets-, miljö- och informationssäkerhetspolicy som vägleder vårt arbete i verksamheten och mot våra kunder, partners och leverantörer. Vårt syfte att skapa IT-miljöerna för ett digitalt Sverige – Säkert, Personligt och Hållbart skall ses som en ledstjärna i vårt kvalitetsarbete att leverera en framgångsrik kundupplevelse.

Immateriella rättigheter


Vi ska följa och respektera tillämpliga nationella lagar och regler samt internationella konventioner och regler beträffande skydd för immateriella rättigheter. Detta innebär att vi alltid ska respektera andras immateriella rättigheter och sålunda producera och leverera våra produkter och/eller tjänster utan obehörigt utnyttjande av eller intrång i annans skyddade rättigheter eller affärshemligheter.

Integritet och informationssäkerhet


Som IT-leverantör hanterar Shibuya stora mängder av information och kritiska system åt våra kunder. Bristande säkerhet kan leda till förlust av konfidentiell information, riktighet och tillgänglighet. Något som kan få mycket stora konsekvenser för våra kunder och Shibuya själva. Shibuya prioriterar därför säkerhet och har ett systematiskt arbetssätt kring informationssäkerhet och bevarande av integritet. Detta innebär att vi med stor försiktighet hanterar uppgifter och data om individer, företag och organisationer och arbetar för att förhindra läckor och spridning av känsliga uppgifter.

Barnarbete

Shibuya tar avstånd från all form av barnarbete, eller att arbete genom tvång eller hot om tvång utförs av någon människa.

 

Mutor och bestickning

Vi ska bidra till ett samhälle där det finns ett starkt förtroende för företagen, företagande, marknadsekonomin och rättsstaten. Vi ska således sträva efter att främja en hög etisk nivå i kommersiella relationer och tar avstånd från mutor, bestickningar och andra former av korruption som kan påverka våra affärsrelationer

Konkurrens


Vi anser att en fri marknadsmässig konkurrens är en förutsättning för tillväxt och utveckling. Som aktör på marknaden verkar vi för sund konkurrens och ska iaktta god marknadsföringssed. Vår information till kunder och marknaden ska alltid vara tydlig till sitt innehåll och aldrig vara medvetet vilseledande eller tvetydig. För samverkan inom branschen följer vi IT&Telekomföretagens konkurrensrättsliga riktlinjer.